top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HAIRDRESSER Przemysław Grejcz,   ul.Okrąg 4, 00-423 Warszawa NIP 8481676872.

  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, c i f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji usługi pracownicy HAIRDRESSER Przemysław Grejcz. uczestniczący w realizacji zlecenia

  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o wykonanie umowy, uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach wynikających z realizacji zlecenia).

  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia.

 

COOKIES


Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Państwa (bądź innym urządzeniu, z którego Państwo korzystacie). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych takich jak imię, nazwisko lub adres e-mail.
Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Państwa.. Stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Państwa w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu.

NEWSLETTER

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest HAIRDRESSER Przemysław Grejcz, ul. Okrąg 4, 00-423 Warszawa               NIP 8481676872. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pisemnie pocztą tradycyjną.

 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Otrzymane od Państwa dane: adres e-mail, przetwarzane będą wyłącznie w celu przesyłania spersonalizowanych informacji handlowych na podany adres e-mail, ale wyłącznie w przypadku wyrażenia w sposób dobrowolny zgody na tego typu operacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@hairdresserprzemyslawgrejcz.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane do podmiotów świadczących usługi wsparcia technicznego na rzecz Firmy takich jak dostawcy oprogramowania, usług hostingu (np. poczty email), podmioty wspierające Firmę w zakresie wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (na podstawie zawartych z tymi podmiotami przez Firmę umów powierzenia przetwarzania danych), agencje marketingowe.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie. W takim wypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tych celach.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page